Tel: +421 2 43 411 410
E-mail: pyroconsulta@pyroconsulta.sk
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Horná lišta

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Prostredníctvom osôb s odbornou spôsobilosťou − bezpečnostný technik, resp. autorizovaný bezpečnostný technik, poskytujeme našim zákazníkom komplexné služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v slovenskom, ale aj anglickom jazyku. Jedná sa o vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby podľa §22 Zákona č.124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Činnosť je zameraná na poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní BOZP, najmä z hľadiska primeranosti pracovných priestorov a stavieb, pracovných procesov a pracovných postupov, pracovných prostriedkov a iných technických zariadení, pracovného prostredia a ich technického, organizačného a personálneho zabezpečenia. V prípade záujmu je možnosť vykonávať odborné školenia o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci aj formou e-learningu prostredníctvom nášho vzdelávacieho portálu www.skolmesa.sk.

V zmysle citovaného zákona je zamestnávateľ povinný najmä preukázateľne oboznamovať zamestnancov so zreteľom na vykonávané práce s príslušnými predpismi vyskytujúcimi sa na pracovisku a predvídateľnými nebezpečenstvami, so zásadami bezpečnej práce, s ich účinkami na zdravie a ochranu proti nim.

Autorizovaný bezpečnostný technik

Dokumentáciu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tvorí najmä

Pyroconsulta, s.r.o.

Prevádzka a korešpondenčná adresa:
Pestovateľská 8, 821 04 Bratislava, SR

Sídlo spoločnosti:
Romanova 42, 851 02 Bratislava 5, SR

IČO: 43 866 859
IČ DPH: SK2022510424

Tel./Fax: +421 2 43 411 410
E-mail: pyroconsulta@pyroconsulta.sk

Milan Dornič, +421 905 645 634
Barbora Dorničová, +421 905 545 397

Spoločnosť je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 49401/B.