Tel: +421 2 43 411 410
E-mail: pyroconsulta@pyroconsulta.sk
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Horná lišta

Ochrana pred požiarmi − služby technika požiarnej ochrany

Prostredníctvom osôb s odbornou spôsobilosťou − technik požiarnej ochrany, poskytujeme našim zákazníkom komplexné služby v oblasti ochrany pred požiarmi nielen v slovenskom ako aj anglickom jazyku. Vykonávame odborné školenia, protipožiarne prehliadky, vypracúvame dokumentácie ochrany pred požiarmi, organizujeme plnenie povinností na úseku požiarnej ochrany, zúčastňujeme sa na protipožiarnych kontrolách zo strany štátneho požiarneho dozoru u našich zákazníkov. V prípade záujmu je možnosť vykonávať odborné školenia z ochrany pred požiarmi aj formou e-learningu.

Každá právnická osoba a fyzická osoba − podnikateľ má povinnosti na úseku požiarnej ochrany podľa § 4 a 5 Zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Tieto povinnosti zabezpečuje prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, t.j. technikom požiarnej ochrany.

Technik ochrany pred požiarmi

Dokumentáciu ochrany pred požiarmi tvorí

Pyroconsulta, s.r.o.

Prevádzka a korešpondenčná adresa:
Pestovateľská 8, 821 04 Bratislava, SR

Sídlo spoločnosti:
Romanova 42, 851 02 Bratislava 5, SR

IČO: 43 866 859
IČ DPH: SK2022510424

Tel./Fax: +421 2 43 411 410
E-mail: pyroconsulta@pyroconsulta.sk

Milan Dornič, +421 905 645 634
Mgr. Robert Lederleitner, +421 905 399 787

Spoločnosť je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 49401/B.