Tel: +421 2 43 411 410
E-mail: pyroconsulta@pyroconsulta.sk
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Horná lišta

Ochrana pred požiarmi − služby technika požiarnej ochrany

Ohlásilo sa Vám na protipožiarnu kontrolu Okresné riaditeľstvo HaZZ a nie ste si istý, či máte splnené všetky povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi? Kontaktujte nás a my vo Vašej firme vykonáme audit s návrhom opatrení.

Prostredníctvom osôb s odbornou spôsobilosťou − technik požiarnej ochrany, poskytujeme našim zákazníkom komplexné služby v oblasti ochrany pred požiarmi nielen v slovenskom, ale aj anglickom jazyku. Vykonávame odborné školenia, protipožiarne prehliadky, vypracúvame dokumentácie ochrany pred požiarmi, organizujeme plnenie povinností na úseku požiarnej ochrany, zúčastňujeme sa na protipožiarnych kontrolách zo strany Štátneho požiarneho dozoru u našich zákazníkov. V prípade záujmu je možnosť vykonávať odborné školenia z ochrany pred požiarmi aj formou e-learningu prostredníctvom nášho vzdelávacieho portálu www.skolmesa.sk . Každá právnická osoba a fyzická osoba − podnikateľ má povinnosti na úseku požiarnej ochrany podľa § 4 a 5 Zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Tieto povinnosti zabezpečuje prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, t.j. technikom požiarnej ochrany.

Technik požiarnej ochrany

Dokumentáciu ochrany pred požiarmi tvorí

Pyroconsulta, s.r.o.

Prevádzka a korešpondenčná adresa:
Pestovateľská 8, 821 04 Bratislava, SR

Sídlo spoločnosti:
Romanova 42, 851 02 Bratislava 5, SR

IČO: 43 866 859
IČ DPH: SK2022510424

Tel./Fax: +421 2 43 411 410
E-mail: pyroconsulta@pyroconsulta.sk

Milan Dornič, +421 905 645 634
Barbora Dorničová, +421 905 545 397

Spoločnosť je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 49401/B.