Skip to main content

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Naši skúsení bezpečnostní technici sa postarajú o to, aby bolo vaše pracovisko bezpečné.

Komplexné služby BOZP

Prostredníctvom našich zamestnancov s odbornou spôsobilosťou poskytujeme našim zákazníkom komplexné služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

V zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je zamestnávateľ povinný zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci s ohľadom na riziká. Taktiež je povinný preukázateľne oboznamovať zamestnancov so zreteľom na vykonávané práce s príslušnými predpismi vyskytujúcimi sa na pracovisku a predvídateľnými nebezpečenstvami, so zásadami bezpečnej práce, s ich účinkami na zdravie a ochranu proti nim.

Oboznamovanie zamestnancov o BOZP vykonávame prezenčnou alebo dištančnou formou v slovenskom alebo anglickom jazyku. V prípade záujmu je možnosť vykonať školenie aj formou e-learningu prostredníctvom nášho vzdelávacieho portálu www.skolmesa.sk.

Naši bezpečnostní technici okrem iného:

  • organizujú a kontrolujú plnenie povinností vyplývajúcich z predpisov o BOZP
  • vykonávajú kontroly zamerané na dodržiavanie pravidiel BOZP
  • vyhodnocujú riziká
  • vypracúvajú, vedú a aktualizujú dokumentáciu vyplývajúcu z predpisov o BOZP
  • vykonávajú školenia zamestnancov (novoprijatí zamestnanci, opakované školenia v predpísaných termínoch)
  • vykonávajú školenia zástupcov zamestnancov pre BOZP
  • zúčastňujú sa na kontrolách vykonávaných zo strany Inšpektorátu práce
  • ohlasujú vznik pracovných úrazov predpísaným spôsobom
  • zabezpečujú vykonanie pravidelných revízií a kontrol
  • zabezpečujú konzultačné a poradenské služby v oblasti BOZP a iné