Skip to main content

Služby

Ponuka našich služieb v oblasti požiarnej ochrany a BOZP

Pre našich klientov poskytujeme:

 • vypracovanie, vedenie a aktualizácia dokumentácie o ochrane pred požiarmi (OPP) a dokumentácie BOZP
 • školenie a vzdelávanie zamestnancov
 • preventívna a kontrolná činnosť
 • hodnotenie rizík
 • riešenie pracovných úrazov
 • služby špecialistu požiarnej ochrany
 • dohľad nad periodickými činnosťami (odborné prehliadky, skúšky a kontroly, povinné školenia a odborné spôsobilosti a iné)
 • súčinnosť pri zaisťovaní pracovnej zdravotnej služby
 • účasť pri kontrolách štátneho dozoru
 • predaj bezpečnostného značenia
 • predaj prenosných hasiacich prístrojov a iných technických prostriedkov na hasenie požiaru
 • poradenstvo a konzultačné služby
 • iné

Naše služby ponúkame v týchto variantoch:

 • jednorazové vypracovanie dokumentácie OPP a BOZP + vykonanie školenia zamestnancov
 • zmluvné zabezpečenie služieb technika požiarnej ochrany a BOZP dodávateľským spôsobom