Skip to main content

Ochrana pred požiarmi

Minimalizujte riziko vzniku požiaru na svojom pracovisku vďaka našim technikom požiarnej ochrany.

Požiarna ochrana na pracovisku

Každá právnická osoba a fyzická osoba − podnikateľ má povinnosti na úseku požiarnej ochrany podľa Zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi. Tieto povinnosti zabezpečuje prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, t.j. technikom požiarnej ochrany.

Naši technici požiarnej ochrany vykonávajú odborné školenia, protipožiarne prehliadky, zabezpečujú vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi a plnenie povinností na úseku požiarnej ochrany. Zúčastňujú sa na protipožiarnych kontrolách zo strany Štátneho požiarneho dozoru a poskytujú konzultácie a poradenstvo.

Vypracujeme vám a podľa potreby aktualizujeme dokumentáciu o ochrane pred požiarmi, ktorú tvoria predovšetkým:

  • požiarna identifikačná karta
  • požiarny poriadok pracoviska
  • požiarne poplachové smernice
  • požiarny evakuačný plán (textová, grafická časť)
  • požiarna kniha
  • analýza nebezpečenstva vzniku požiaru
  • dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi a o odbornej príprave protipožiarnych hliadok a iné

Našim klientom poskytujeme komplexné služby v oblasti ochrany pred požiarmi nielen v slovenskom, ale aj anglickom jazyku v rámci celej Slovenskej republiky.

V prípade záujmu je možnosť vykonávať odborné školenia z ochrany pred požiarmi aj formou e-learningu prostredníctvom nášho vzdelávacieho portálu www.skolmesa.sk.

Ohlásilo sa vám na protipožiarnu kontrolu Okresné riaditeľstvo HaZZ? Nie ste si istí, či máte splnené všetky povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi? Kontaktujte nás a vykonáme vám audit s návrhom opatrení.