Skip to main content

FAQ

Najčastejšie otázky ohľadom služieb OPP a BOZP

Som konateľ spoločnosti s 5 zamestnancami. Čo potrebujem mať zabezpečené v rámci BOZP a OPP?

Spoločnosť, ktorá má čo i len jedného zamestnanca, musí mať zmluvný vzťah s bezpečnostnotechnickou službou/bezpečnostným technikom a taktiež musí mať zabezpečené povinnosti z oblasti ochrany pred požiarmi prostredníctvom technika požiarnej ochrany.

Všetci zamestnanci musia absolvovať vstupné a opakované školenie. Školenie je povinné aj pre „dohodárov“, brigádnikov prípadne osoby, ktoré sa so súhlasom zdržujú na pracovisku. Spoločnosť musí mať ďalej spracovanú základnú dokumentáciu OPP a BOZP.

Ak môj novoprijatý zamestnanec absolvoval školenie v predchádzajúcom zamestnaní, musím mu aj tak znova zabezpečiť preškolenie?

Áno, podľa zákona musí zamestnanec absolvovať školenie vždy pri nástupe do zamestnania. Školenie sa nedá „preniesť“ od iného zamestnávateľa.

Kto vykonáva kontroly plnenia povinností na úseku BOZP?

Kontroly vykonáva príslušný inšpektorát práce. V prípade zabezpečovania služieb BOZP našou spoločnosťou vás pri takejto kontrole zastúpime.

Ak by zamestnávateľ zanedbal svoje povinnosti môže mu inšpektorát práce uložiť pokutu.

Kedy je potrebné vykonať školenie BOZP a OPP?

Vstupné oboznámenie zamestnanca o BOZP sa vykonáva pri nástupe, opakované raz za 3 roky.

Čo sa týka školenia OPP, obdobne platí podmienka preškolenia pri nástupe, opakované preškolenie potom po 24 mesiacoch.

Prečo potrebujem dokumentáciu a školenia o BOZP a OPP ?

Dokumentácia a školenia v oblastiach BOZP a OPP sú povinné zo zákona. Okrem toho, že túto povinnosť prikazuje zákon, ich hlavnou úlohou je predovšetkým predchádzať pracovným úrazom, vznikom požiaru a zabezpečiť bezpečné pracovné prostredie pre zamestnancov.

Naša prevádzka sa nachádza v prenajatých priestoroch. Týkajú sa nás povinnosti v oblasti zabezpečenia ochrany pred požiarmi a školení zamestnancov?

Základom je nájomná zmluva, kde môžu byť upravené povinnosti z OPP. Vo väčšine prípadov však prenajímateľ nezabezpečuje ochranu pred požiarmi samotných nájomníkov, ako sú napríklad školenia zamestnancov alebo vypracovanie dokumentácie pre nájomníkov. Každý nájomník je povinný si toto zabezpečiť sám.

Musia všetci zamestnanci absolvovať školenie BOZP a OPP prezenčne?

Základné školenia OPP a BOZP môžu zamestnanci absolvovať prezenčne, dištančne/online alebo prostredníctvom nášho e-learningu. Aj v prípade e-learningového vzdelávanie je nutné, aby poskytovateľ školení mal osobitné oprávnenie na výchovu a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov v oblasti BOZP formou e-learningu vydané na základe schváleného projektu Národným inšpektorátom práce, ktorý náš e-learning spĺňa.