Skip to main content

Protipožiarna bezpečnosť stavby

Prostredníctvom našich špecialistov požiarnej ochrany poskytujeme našim zákazníkom riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavieb

Protipožiarna bezpečnosť

Zabezpečujeme vypracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb − projekt požiarnej ochrany, riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavieb pri zmene účelu využitia priestoru, rekonštrukciách, či novostavbách.

Každá právnická osoba a fyzická osoba − podnikateľ má povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi podľa Zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, t.j. zabezpečiť, aby sa pri vypracúvaní projektovej dokumentácie stavieb, pri uskutočňovaní stavieb a pri ich užívaní, ako aj pri zmene užívania stavieb riešili a dodržiavali požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavieb; požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť stavieb pri projektovaní stavieb, uskutočňovaní stavieb, užívaní stavieb a zmene v užívaní stavieb ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

Špecialista požiarnej ochrany okrem iného:

  • vypracováva riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb
  • vypracováva dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby
  • spracováva analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru
  • vypracováva projekty protipožiarnej bezpečnosti stavieb
  • rieši protipožiarnu bezpečnosť pri umiestňovaní technologických zariadení a rieši protipožiarnu bezpečnosť výrobkov, ktoré nie sú určenými výrobkami ustanovenými na posudzovanie zhody podľa zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • spracúva analýzu nebezpečenstva vzniku požiaru v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa
  • poskytuje poradenstvo pri výbere protipožiarnych zariadení (hasiacich prístrojov, požiarnych uzáverov, požiarnych klapiek, elektrickej požiarnej signalizácie a pod.)