Skip to main content

Pracovná zdravotná služba

V spolupráci s pracovnou zdravotnou službou zabezpečujeme výkon pracovnej zdravotnej služby podľa Zákona č. 355/2007 Z. z. o verejnom zdraví.

Odborné a poradenské služby

Pracovná zdravotná služba poskytuje zamestnávateľovi odborné a poradenské služby v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci výkonom zdravotného dohľadu, ktorý tvorí dohľad nad pracovnými podmienkami a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci.

Rozsah vašich zákonných povinností sa odvíja od náročnosti, typu práce a od faktorov pracovného prostredia, ktoré vplývajú pri práci na ľudský organizmus.

Pre vašu spoločnosť zabezpečíme:

  • vypracovanie vstupného a opakovaného auditu
  • vypracovanie potrebnej dokumentácie
  • zaradenie profesií do rizikových kategórii (kategorizáciu prác)
  • zdravotný dohľad